BLANTERWISDOM101

Đề kiểm tra 15 phút ancol

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2021

 Đề kiểm tra 15 phút ancol gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm làm bài trong thời gian 15 phút .

Câu 1. Ancol C4H10O có bao nhiêu đồng phân.
A. 4.
B. 3.
C. 5.
D. 2.

Câu 2. Tên quốc tế của hợp chất có công thức CH3CH(C2H5)CH(OH)CH3
A. 4-etyl pentan-2-ol.
B. 2-etyl butan-3-ol.
C. 3-etyl hexan-5-ol.
D. 3-metyl pentan-2-ol.

Câu 3. Bậc của ancol là
A. bậc cacbon lớn nhất trong phân tử.
B. bậc của cacbon liên kết với nhóm-OH.
C. số nhóm chức có trong phân tử.
D. số cacbon có trong phân tử ancol.

Câu 4. Anken thích hợp để điều chế 3-etylpentan-3-ol bằng phản ứng hiđrat hóa là
A. 3,3-đimetyl pent-2-en.
B. 3-etyl pent-2-en.
C. 3-etyl pent-1-en.
D. 3-etyl pent-3-en.

Câu 5. Hiđrat hóa 2-metyl but-2-en thu được sản phẩm chính là
A. 2-metyl butan-2-ol.
B. 3-metyl butan-1-ol.
C. 3-metyl butan-2-ol.
D. 2-metyl butan-1-ol.

Câu 6. Cho Na tác dụng vừa đủ với 1,24 gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức X, Y, Z thấy thoát ra 0,336 lít khí H2 (đkc). Khối lượng muối natri ancolat thu được là (Cho H=1; C=12; O=16)
A. 2,4 gam.
B. 1,9 gam.
C. 2,85 gam.
D. 3,8 gam.

Câu 7. Khi đun nóng hỗn hợp ancol etylic và ancol isopropylic với H2SO4 đặc ở 1400C có thể thu được số ete tối đa là
A. 2.
B. 4.
C. 5.
D. 3.

Câu 8. Ancol no đơn chức tác dụng được với CuO tạo anđehit là
A. ancol bậc 2.
B. ancol bậc 3.
C. ancol bậc 1.
D. ancol bậc 1 và ancol bậc 2.

Câu 9. Oxi hóa 6 gam ancol no X thu được 5,8 gam anđehit. Công thức của ancol là (Cho H=1; C=12; O=16)
A. CH3CH2OH.
B. CH3CH(OH)CH3.
C. CH3CH2CH2OH.
D. CH3OH.

Câu 10. Dãy gồm các chất đều tác dụng với ancol etylic là
A. HBr (to), Na, CuO (t0), CH3COOH (xúc tác).
B. Ca, CuO (t0), C6H5OH (phenol), HOCH2CH2OH.
C. NaOH, K, MgO, HCOOH (xúc tác).
D. Na2CO3, CuO (t0), CH3COOH (xúc tác), (CHCO)2O.

Câu 11. Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là
A. 55.
B. 50.
C. 62,5.
D. 75/.

Câu 12. Khi đun nóng hỗn hợp ancol etylic và ancol isopropylic với H2SO4 đặc ở 140 t0C có thể thu được số ete tối đa là
A. 2.
B. 4.
C. 5.
D. 3.

Câu 13. Ancol no đơn chức tác dụng được với CuO tạo anđehit là
A. ancol bậc 2.
B. ancol bậc 3.
C. ancol bậc 1.
D. ancol bậc 1 và ancol bậc 2.

Câu 14. Đốt cháy hoàn toàn m gam ancol đơn chức A được 6,6 gam CO2 và 3,6 gam H2O. Giá trị m là (Cho H=1;C=12;O=16)
A. 10,2 gam.
B. 2 gam.
C. 2,8 gam.
D. 3 gam.

Câu 15. Cho sơ đồ phản ứng sau: CH4 → X → Y→ Z→ T → C6H5OH. (X, Y, Z là các chất hữu cơ khác nhau). Z là
A. C6H5Cl.
B. C6H5NH2.
C. C6H5NO2.
D. C6H5ONa.

   Số câu đúng   

  

         
Chia sẻ bài viết :

0 Bình luận