BLANTERWISDOM101

Đề số 1-Đề kiểm tra cuối học kỳ 2 hóa học 10 năm học 2020 -2021

Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2021

Đề số 1-Đề kiểm tra cuối học kỳ 2 hóa học 10 năm học 2020 -2021

Câu 1. Phát biểu không chính xác là:
A. Trong tất cả các hợp chất, flo chỉ có số oxi hoá-1.
B. Trong tất cả các hợp chất, các halgen chỉ có số oxi hoá-1.
C. Tính oxi hoá của các halogen giảm dần từ flo đến iot.
D. Trong các hợp chất với hidro và kim loại, các halogen luôn thể hiện số oxi hoá-1.

Câu 2. Trong muối NaCl có lẫn NaBr và NaI. Để loại hai muối này ra khỏi NaCl người ta có thể
A. nung nóng hỗn hợp.
B. cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch HCl đặc.
C. cho hỗn hợp tác dụng với Cl2 sau đó đun nóng.
D. làm lạnh hỗn hợp.

Câu 3. Sục Cl2 vào nước, thu được nước clo có màu vàng nhạt. Trong nước clo có các chất:
A. Cl2, H2O.
B. HCl, HClO.
C. HCl, HClO, H2O.
D. Cl2, HCl, HClO, H2O.

Câu 4. Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) của tất cả các chất trong phương trình phản ứng giữa MnO2 với dunh dịch HCl đặc là:
A. 7.
B. 8.
C. 9.
D. 10.

Câu 5. Trong phòng thí nghiệm, người ta thường bảo quản dung dịch HF trong các bình làm bằng
A. Nhựa.
B. Kim loại.
C. Thuỷ tinh.
D. Tất cả đều được.

Câu 6. Cho 1 lượng dư dung dịch AgNO3 dư tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp NaF 0,01 M và NaCl 0,15 M. Khối lượng kết tủa thu được là: (Cho F=19; Cl=35,5 ; Ag=108)
A. 4,305g.
B. 6,4575 g.
C. 2,1525g.
D. 1,2915.

Câu 7. Axit HCl không phản ứng với dãy các chất nào sau đây?
A. NaOH, FeO, CaCO3.
B. MnO2, Na2CO3, Zn.
C. Ba(OH)2, Al, AgNO3.
D. NaOH, CuO, Cu.

Câu 8. Trong số các hiđro halogenua dưới đây, chất nào có tính khử mạnh nhất?
A. HF.
B. HBr.
C. HCl.
D. HI.

Câu 9. O2 bị lẫn một ít tạp chất Cl2. Chất tốt nhất để loại bỏ Cl2 là?
A. KOH.
B. H2O.
C. SO2.
D. H2.

Câu 10. Điều chế clorua vôi bằng cách đun nóng nhẹ (ở 30oC) cặp chất nào sau đây
A. Ca(OH)2 với Cl2.
B. Ca(OH)2 với HCl.
C. CaO với HCl.
D. CaO với Cl2.

Câu 11. Chọn câu trả lời không đúng trong các câu dưới đây.
A. Axit HF có thể tác dụng được với SiO2.
B. Flo là chất khí rất độc.
C. Flo là chất khí màu nâu đỏ.
D. Flo phản ứng trực tiếp với hầu hết kim loại.

Câu 12. Lớp ngoài cùng của các nguyên tố halogen có đặc điểm gì chung?
A. Có 6 electron.
B. Có 5 electron.
C. Có 7 electron.
D. Có 4 electron.

Câu 13. Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng?
A. NaF+AgNO3.
B. NaBr+AgNO3.
C. NaI+AgNO3.
D. NaCl+AgNO3.

Câu 14. Hoà tan hoàn toàn 12,08 gam hỗn hợp Mg, Al, Zn trong dung dịch HCl dư thu được 10,08 lít khí (đktc) và m gam muối. Giá trị của m là (Cho H=1; Mg=24; Al=27; Cl=35,5; Zn=65)
A. 48,62.
B. 44,03.
C. 53,48.
D. 54,68.

Câu 15. Phản ứng nào sau đây chứng tỏ HCl có tính oxi hóa?
A. NaOH+HCl → NaCl+H2O.
B. Al2O3+6HCl → 2AlCl3+3H2O.
C. Fe+2HCl → FeCl2+H2.
D. MnO2+4HCl → MnCl2+Cl2+2H2O.

Câu 16. Sắt tác dụng với chất nào sau đây cho muối sắt (III) clorua?
A. Cl2.
B. CuCl2.
C. NaCl.
D. HCl.

Câu 17. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Các halogen có tính chất hóa học gần giống nhau.
B. Trong hợp chất, các halogen đều có thể có số oxi hóa:-1;+1;+3;+5;+7.
C. Khả năng oxi hóa của halogen giảm dần từ flo đến iot.
D. Halogen là những chất oxi hóa mạnh.

Câu 18. Để trung hòa 200 ml dung dịch HCl 0,12M cần 100 ml dung dịch NaOH nồng độ x mol/l. Giá trị của x là
A. 0,32.
B. 0,42.
C. 0,24.
D. 0,15.

Câu 19. Khí Clo nặng hơn không khí bao nhiêu lần (Cho không khí=29 ; Cl=35,5)
A. 2,72.
B. 2,45.
C. 1,22.
D. 1,44.

Câu 20. Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế clo bằng cách
A. cho dung dịch HCl đặc tác dụng với MnO2, đun nóng.
B. điện phân nóng chảy NaCl.
C. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.
D. cho F2 đẩy Cl2 ra khỏi dung dịch NaCl.

Câu 21. Có 3 dung dịch sau: HBr, HCl,HI loãng. Thuốc thử duy nhất để phân biệt 3 dung dịch là
A. NaCl.
B. BaCO3.
C. Ba(OH)2.
D. AgNO3.

Câu 22. Đốt cháy sắt trong khí clo, người ta thu được 40,625 gam muối. Thể tích khí clo (đktc) đã tham gia phản ứng là (Cho Cl=35,5 ; Fe=56)
A. 8,4 lít.
B. 5,6 lít.
C. 4,48 lít.
D. 2,24 lít.

Câu 23. Nhận định nào sau đây là sai?
A. Nước Gia – ven là dung dịch hỗn hợp muối NaCl và NaClO.
B. Clorua vôi là chất bột màu trắng, xốp.
C. Clorua là muối tạo bởi hai kim loại liên kết với một loại gốc axit.
D. Clorua vôi có tính oxi hóa mạnh tương tự nước Gia – ven.

Câu 24. Dãy nào được xếp đúng thứ tự tính axit giảm dần?
A. HClO, HClO3, HClO2, HClO4.
B. HClO4, HClO3, HClO2, HClO.
C. HClO, HClO2, HClO3, HClO4.
D. HClO4, HClO2, HClO3, HClO.

Câu 25. Cho m gam đơn chất halogen X2 tác dụng với Mg dư thu được 3,8g muối. Cũng m gam X2 cho tác dụng với Al dư thu được 3,56g muối. X là
A. F (9).
B. Cl (35,5).
C. I (127).
D. Br (80).

Câu 26. Đốt cháy hoàn toàn 21,6 gam kim loại M (có hóa trị II không đổi trong hợp chất) trong khí Cl2 dư, thu được 59,94 gam muối. Kim loại M là
A. Be (9).
B. Cu (64).
C. Ca (40).
D. Mg (24).

Câu 27. Tính chất hóa học cơ bản của các halogen là
A. tính oxi hóa.
B. tính khử.
C. tính kim loại.
D. vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.

Câu 28. Cho dung dịch chứa 21,3 gam hỗn hợp gồm hai muối NaX và NaY (X, Y là hai nguyên tố có trong tự nhiên, ở hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm VIIA, (số hiệu nguyên tử X < Y) vào dung dịch AgNO3 (dư), thu được 42,55 gam kết tủa. Thành phần phần trăm khối lượng của NaX trong hỗn hợp ban đầu là
A. 40,8%.
B. 20,66%.
C. 30,02%.
D. 27,46%.

Câu 29. Oxi là nguyên tố phi kim hoạt động, có tính oxi hóa mạnh là do
A. Oxi có nhiều trong tự nhiên.
B. Oxi có độ âm điện lớn.
C. Oxi là chất khí.
D. Oxi có 2 electron lớp ngoài cùng.

Câu 30. Để phân biệt oxi và ozon có thể dùng chất nào sau đây?
A. Cu..
B. Hồ tinh bột..
C. H2..
D. Dung dịch KI và hồ tinh bột..

   Số câu đúng   

  

         
Chia sẻ bài viết :

0 Bình luận