BLANTERWISDOM101

Đề số 1- Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 hóa học 10 năm học 2020 -2021

Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2021

Đề số 1- Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 hóa học 10 năm học 2020 -2021

Câu 1. Đơn chất halogen nào sau đây là chất khí ở điều kiện thường và có màu vàng lục?
A. Flo.
B. Brom.
C. Iot.
D. Clo.

Câu 2. Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl thu được kết tủa màu
A. vàng.
B. trắng.
C. xanh.
D. tím.

Câu 3. Cho các chất sau: MgCO3, NaOH, CuO, Ag, NaHCO3, SiO2, NaHSO4. Số chất tác dụng được với dung dịch HF là
A. 5.
B. 4.
C. 6.
D. 3.

Câu 4. Cho 0,1 mol BaCl2 tác dụng với 0,15 mol AgNO3. Khối lượng kết tủa thu được là (Cho Cl=35,5 ; Ag=108)
A. 28,7 gam.
B. 21,525 gam.
C. 14,35 gam.
D. 43,05 gam.

Câu 5. Nước Gia-ven có ứng dụng tẩy trắng vải, sợi, giấy là do thành phần nào sau đây?
A. NaCl.
B. CaOCl2.
C. NaClO.
D. NaCl và H2O.

Câu 6. Nguyên tử nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất ?
A. Flo.
B. Clo.
C. Iot.
D. Brom.

Câu 7. Cho 11,3 gam hỗn hợp X gồm kim loại M (hóa trị không đổi) và Mg (tỉ lệ mol tương ứng 1: 2) tác dụng với 3,36 lít Cl2 (đktc), thu được hỗn hợp rắn Y. Hòa tan hết toàn bộ Y trong lượng dư dung dịch HCl, thu được 1,12 lít H2. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, các thể tích khí đều đo ở đktc. Kim loại M là
A. Al (27).
B. Na (23).
C. Zn (65).
D. Ba (137).

Câu 8. Cho các phát biểu sau:
(a) Ở điều kiện thường oxi là chất khí không màu, mùi xốc;
(b) Oxi có tính oxi hóa mạnh, mạnh hơn so với ozon;
(c) Oxi và ozon đều là những chất khí tan tốt trong nước;
(d) Trong khí quyển, ozon được tạo thành khi có sự phóng điện;
(e) Ozon oxi hóa được hầu hết các kim loại tạo hợp chất oxit.
Số phát biểu đúng là
A. 4.
B. 3.
C. 1.
D. 2.

Câu 9. Hoà tan hoàn toàn 62,4 gam một kim loại hoá trị II bằng dung dịch HCl. Cô cạn dung dịch sau phản ứng được 130,56 gam muối khan. Kim loại đã dùng là
A. Ba (137).
B. Zn (65).
C. Mg (24).
D. Ca (40).

Câu 10. Dẫn khí hidroclorua vào dung dịch quỳ tím, dung dịch chuyển sang màu
A. trắng.
B. đỏ.
C. vàng.
D. xanh.

Câu 11. Cho dãy các axit: HCl, HI, HBr, HF. Axit mạnh nhất trong dãy là
A. HCl.
B. HF.
C. HI.
D. HBr.

Câu 12. Nguyên liệu để sản xuất Cl2 trong công nghiệp là
A. Na2SO4.
B. HCl.
C. KMnO4.
D. NaCl.

Câu 13. Cho 15,9 gam hỗn hợp NaX và NaY (X, Y là 2 nguyên tố halogen ở 2 chu kì liên tiếp) vào dung dịch AgNO3 dư thì thu được 28,7 gam kết tủa. Công thức của hai muối là (Cho F=19; Cl=35,5 ; Br=80; I=127)
A. NaF và NaI.
B. NaF và NaCl.
C. NaF và NaBr.
D. NaCl và NaBr.

Câu 14. Cho 3,4 gam hỗn hợp X gam hỗn hợp X gồm Fe,Cu và Al ở dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 5,96 gam. Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng hết với Y là (Cho H=1; O=16 ; Al=27; Cl=35,5 ; Fe=56; Cu=64)
A. 150 ml.
B. 200 ml.
C. 180 ml.
D. 160 ml.

Câu 15. Bổ sung muối ăn có chứa iot để phòng tránh bệnh bướu cổ. Thành phần iot trong muối ăn có công thức phân tử là
A. NaI.
B. I2.
C. HI.
D. Na2SO4.

Câu 16. Số nguyên tử oxi trong phân tử ozon là
A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.

Câu 17. Muối NaClO có tên là
A. natri hipoclorit.
B. natri clorat.
C. natri hipoclorơ.
D. natri hipoclorat.

Câu 18. Hòa tan hoàn toàn 13,92 gam MnO2 trong dung dịch HCl đặc, nóng, dư thì sau phản ứng thu được bao nhiêu lít khí Cl2 ở đktc. (Cho O=16; Mn=55)
A. 8.
B. 1,344.
C. 3,584.
D. 6,72.

Câu 19. Công thức phân tử của clorua vôi là
A. Ca(OH)2 và CaO.
B. CaOCl2.
C. Cl2.CaO.
D. CaCl2.

Câu 20. Hỗn hợp X gồm NaBr và NaI. Cho hỗn hợp X tan trong nước thu được dung dịch Y. Nếu cho brom dư vào dung dịch Y, sau phản ứng hoàn toàn, cô cạn thấy khối lượng muối khan thu được giảm 9,4 gam. Nếu sục khí clo dư vào dung dịch Y, phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thấy khối lượng muối khan giảm 22,75 gam. Thành phần
A. 64,64%.
B. 80,22%.
C. 74,44%.
D. 65,25%.

Câu 21. Ứng dụng nào sau đây không đúng?
A. Oxi được dùng trong công nghiệp luyện thép.
B. Oxi được dùng để tẩy trắng bột giấy.
C. Ozon được dùng để khử trùng nước sinh hoạt.
D. Ozon được dùng để tẩy trắng tinh bột.

Câu 22. Tại sao người ta điều chế được nước clo mà không điều chế được nước flo?
A. Vì flo không thể oxi hóa được nước.
B. Vì flo không tác dụng với nước.
C. Vì flo bốc cháy khi tác dụng với nước.
D. Vì flo có thể tan trong nước.

Câu 23. Cho 40,6 gam hỗn hợp gồm CaO, CuO và Fe2O3 tác dụng vừa đủ với 0,5 lít dung dịch HCl 2M, rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thì số gam muối khan thu được là: (Cho H=1; O=16; Cl=35,5)
A. 70,4.
B. 61,8.
C. 70,2.
D. 68,1.

Câu 24. Các chất có thể cùng tồn tại trong cùng một hỗn hợp là
A. H2 và F2.
B. HCl và dung dịch NaOH.
C. Na2O và dung dịch HBr.
D. Cl2 và O2.

Câu 25. Chất có thể dùng để làm khô khí HCl ẩm là
A. NaOH rắn.
B. CaO khan.
C. H2SO4 đặc.
D. KOH khan.

Câu 26. Cho m gam X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 vào 900 ml dung dịch HCl 2M, sau phản ứng thu được 2,24 lít H2 (ở đktc), dung dịch Y, và 5,6 gam Fe không tan. Giá trị m là (Cho O=16; Cl=35,5; Fe=56)
A. 27,8.
B. 57,6.
C. 25,5.
D. 28,4.

Câu 27. Chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch HCl?
A. Mg.
B. Fe(OH)2.
C. Cu.
D. KClO3.

Câu 28. Kết quả thí nghiệm của các chất X, Y, Z như sau:
TN 1-X với quỳ tìm hóa đỏ ;
TN 2-Y với dung dịch BaCl2 cho kết tủa trắng
TN 3-Z với dung dịch AgNO3 cho kết tủa vàng đậm.
Các chất X, Y, Z lần lượt là
A. HF, AgNO3, NaBr.
B. HI, Ba(OH)2, KBr.
C. HBr, AgNO3, I2.
D. HCl, AgNO3, KBr.

Câu 29. Để trung hoà 150 ml dung dịch NaOH 2 M thì thể tích dung dịch HCl 1,5M cần dùng là
A. 0,3 lít.
B. 0,15lít.
C. 0,1 lít.
D. 0,2 lít.

Câu 30. Cho 10,8 gam kim loại Al phản ứng hết với Clo thu được m gam muối. giá trị của m là.(Cho Al=27; Cl=35,5)
A. 80,1..
B. 66,75..
C. 53,4..
D. 44,5..
}

   Số câu đúng   

  

         
Chia sẻ bài viết :

0 Bình luận