BLANTERWISDOM101

Đề số 1 -Đề kiểm tra hóa học 11 cuối học kỳ 2 -Năm học 2020-2021

Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2021

 Đề kiểm tra hóa học 11 học kỳ 2 năm học 2020-2021 với 30 câu trắc nghiệm thời gian làm bài 45 phút 

Câu 1. Ankin X có CTPT là C4Hm giá trị của m là
A. 2.
B. 6.
C. 8.
D. 4.

Câu 2. Metyl benzen có công thức phân tử là
A. C6H6.
B. C7H8.
C. C8H8.
D. C7H10.

Câu 3. Trong công nghiệp, HCHO được điều chế từ chất nào sau đây ?
A. CH3CHO.
B. C2H4.
C. CH4.
D. C2H5OH.

Câu 4. Cho 6,6 gam CH3CHO tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam Ag. Giá trị của m là (Cho H=1;C=12;O=16; Ag=108)
A. 3,24 gam.
B. 32,4 gam.
C. 21,6 gam.
D. 2,16 gam.

Câu 5. Số nguyên tử cacbon trong phân tử etan là
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 6. Tính chất hóa học đặc trưng của anken là dễ tham gia
A. phản ứng thế.
B. phản ứng cộng.
C. phản ứng thủy phân.
D. phản ứng trùng ngưng.

Câu 7. Để nhận ra 3 dung dịch ancol etylic, axit fomic, axit axetic ta dùng thuốc thử là ?
A. NaOH và CaCO3.
B. Qùy tím và NaOH.
C. AgNO3 /NH3 và quỳ tím.
D. NaOH và Na.

Câu 8. Số liên kết đôi C=C trong phân tử buta-1,3-đien là
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1.

Câu 9. Công thức phân tử của benzen là
A. C6H6.
B. C5H8.
C. C7H8.
D. CH4.

Câu 10. Để trung hòa 7,104(g) 1 axit cacboxylic X đơn chức cần dùng 100ml dung dịch KOH 0,96 M. Công thức thu gọn của axit X là: (Cho H=1; C=12; O=16)
A. C2H5COOH.
B. HCOOH.
C. CH2=CH-COOH.
D. CH3COOH.

Câu 11. Ancol etylic tác dụng với Na, thu được hiđro và chất nào sau đây?
A. C2H5OH.
B. C2H5ONa.
C. CH3OH.
D. CH3ONa.

Câu 12. Tên thay thế của C2H5OH là
A. etanol.
B. metanol.
C. propanol.
D. phenol.

Câu 13. Đun 143,6 gam hỗn hợp 3 ancol no, đơn chức với H2SO4 đặc ở 1400C thu được hỗn hợp các ete có số mol bằng nhau và có khối lượng là 111,2 gam. Số mol của mỗi ete trong hỗn hợp là bao nhiêu ? (Cho H=1; C=12; O=16)
A. 0,1 mol.
B. 0,3 mol.
C. 0,4 mol.
D. 0,2 mol.

Câu 14. Ancol nào sau đây là ancol bậc II?
A. CH3OH.
B. CH3CH2OH.
C. CH3CH(OH)CH3.
D. CH3CH2CH2OH.

Câu 15. Phenol rất độc, do đó khi sử dụng phenol phải hết sức cẩn thận. Công thức phân tử của phenol là
A. C2H6O.
B. C6H6O.
C. C3H8O.
D. C2H4O2.

Câu 16. Chất nào sau đây tham gia phản ứng tráng bạc?
A. HCHO.
B. CH3OH.
C. C6H5OH.
D. CH3COOH.

Câu 17. Chất X có công thức cấu tạo là CH3CH2CHO. Tên gọi của X là
A. metanal.
B. etanal.
C. propanal.
D. butanal.

Câu 18. Dung dịch chất nào sau đây làm quì tím hóa đỏ?
A. Ancol etylic.
B. Etanal.
C. Axit axetic.
D. Phenol.

Câu 19. Benzen tác dụng với Br2 (Fe, t0) theo tỉ lệ mol 1:1, thu được chất hữu cơ X. Tên gọi của X là.
A. o-bromtoluen.
B. toluen.
C. Hexan.
D. brombenzen.

Câu 20. Cho m gam ancol X (C2H5OH) tác dụng hoàn toàn với kim loại Na dư, thu được 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của m (Cho H=1;C=12;O=16; Ag=108)
A. 2,40.
B. 13,8.
C. 9,20.
D. 11,04.

Câu 21. Đun propan-1-ol với H2SO4 đặc ở 1700C, thu được chất nào sau đây?
A. Propen.
B. Eten.
C. Propan.
D. Propin.

Câu 22. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Dung dịch phenol làm quì tím chuyển sang màu hồng.
B. Phenol tác dụng với NaOH tạo khí H2.
C. Phenol tác dụng với NaHCO3 tạo khí CO2.
D. Phenol tác dụng với Na tạo khí H2.

Câu 23. Hiđro hóa hoàn toàn anđehit axetic (xúc tác Ni,to), thu được sản phẩm là
A. axit axetic.
B. ancol etylic.
C. Etilen.
D. propilen.

Câu 24. Chất nào sau đây tác dụng được với NaHCO3 tạo khí CO2?
A. Axit axetic.
B. Phenol.
C. Metanol.
D. Propanal.

Câu 25. Cho 0,5 ml dung dịch chất X vào ống nghiệm, sau đó nhỏ tiếp từng giọt nước brom, đồng thời lắc nhẹ ống nghiệm, thấy có kết tủa trắng xuất hiện. Chất X là
A. Etanol.
B. Phenol.
C. Benzen.
D. axit axetic.

Câu 26. Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng với tối đa 0,2 mol H2, thu được 6 gam ancol Y. Mặt khác 1,4 gam X tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 , thu được m gam Ag. Giá trị của m là (Cho H=1; C=12; O=16; Ag=108)
A. 10,8.
B. 16,2.
C. 21,6.
D. 5,4.

Câu 27. Câu nào sau đây là không đúng?
A. Anđehit cộng với H2 tạo thành ancol bậc một.
B. Andehit vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa.
C. Anđehit tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra bạc.
D. Anđehit no, đơn chức có công thức tổng quát CnH2n+2O.

Câu 28. Dung dịch axit axetic phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?
A. NaOH, Cu, NaCl.
B. K, Na2SO4, CuO.
C. Na, CuO, HCl.
D. NaOH, Fe, CaCO3.

Câu 29. Chất CH3CH(CH3)CH2COOH có tên là gì?
A. Axit 2-metylpropanoic.
B. Axit 2-metylbutanoic.
C. Axit 3-metylbutanoic.
D. Axit 3-metylbutan-1-oic.

Câu 30. Đốt cháy hỗn hợp gồm 2 ancol no đơn chức, mạch hở đồng đẳng liên tiếp thu được 8,8 gam CO2 và 4,68 gam H2O. Ancol có khối lượng phân tử nhỏ hơn có khối lượng là (Cho H=1; C=12; O=16)
A. 3,84 gam.
B. 5,76 gam.
C. 5 gam.
D. 11,5 gam.

   Số câu đúng   

  

         
Chia sẻ bài viết :

0 Bình luận