BLANTERWISDOM101

Đề số 1- Đề kiểm tra hóa học 11 giữa kỳ 2 năm học 2020-2021

Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2021

 Đề số 1- Đề kiểm tra hóa học 11 giữa kỳ 2 năm học 2020-2021 với 30 câu trắc nghiệm hóa học thời gian làm bài 45 phút

Câu 1. Isopren còn có tên gọi khác là
A. 2-metylbuta-1,3-đien.
B. vinylaxetilen.
C. buta-1,3-đien.
D. propen.

Câu 2. Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan.
A. C2H2, C3H4, C4H6, C5H8.
B. CH4, C2H2, C3H4, C4H10.
C. CH4, C2H6, C4H10, C5H12.
D. C2H6, C3H8, C5H10, C6H12.

Câu 3. Hỗn hợp khí X gồm etilen và propin. Cho a mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 22,05 gam kết tủa. Mặt khác a mol X phản ứng tối đa với 0,44 mol H2. Giá trị của a là (Cho H=1; C=12; Ag=108)
A. 0,18.
B. 0,32.
C. 0,22.
D. 0,29.

Câu 4. Ankan có công thức tổng quát là
A. CnH2n – 2 với (n ≥3).
B. CnH2n với (n $\ge $ 2).
C. CnH2n+2 với (n $\ge $ 1).
D. CnH2n – 6 với (n $\ge $ 6).

Câu 5. 1mol phân tử buta-1,3-đien có thể cộng tối đa bao nhiêu mol Br2.
A. 0,5.
B. 1.
C. 2.
D. 1,5.

Câu 6. Anken X có M=56, khi cho X tác dụng với H2O (có H2SO4 loãng làm xúc tác) thu được 1 sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tên gọi của X là (Cho H=1; C=12)
A. 2-metylpropen.
B. 2-metylbut-1-en.
C. but-2-en.
D. but-1-en.

Câu 7. Để phân biệt 2 chất là but-1-in và but-2-in dùng thuốc thử nào sau đây?
A. dung dịch nước brom.
B. dung dịch KMnO4.
C. dung dịch nước vôi trong dư.
D. dung dịch AgNO3/NH3 dư.

Câu 8. Propen có tên gọi khác là
A. propilen.
B. etilen.
C. axetilen.
D. propan.

Câu 9. Ankan X tạo được một dẫn xuất monoclo có
A. CH4.
B. C2H6.
C. C3H8.
D. C4H10.

Câu 10. Ankan X có công thức phân tử C5H12. Biết X tác dụng với clo (as, theo tỉ lệ 1:1) thu được 3 sản phẩm monoclo. Ankan X có tên gọi là
A. 2,2-đimetylpropan.
B. 2-metylbutan.
C. pentan.
D. 3-metylbutan.

Câu 11. Số đồng phân ankin ứng với công thức phân tử C5H8
A. 2.
B. 1.
C. 4.
D. 3.

Câu 12. C4H8 có số đồng phân anken là
A. 4.
B. 5.
C. 3.
D. 2.

Câu 13. Đốt cháy hoàn toàn ankin thu được sản phẩm CO2 và H2O theo tỉ lệ số mol là
A. $n_{H_2O}>2n_{C{O_2}}$.
B. $n_{H_2O}=n_{C{O_2}}$.
C. $n_{H_2O}>n_{C{O_2}}$.
D. $n_{H_2O}< n_{C{O_2}}$.

Câu 14. Hỗn hợp X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với H2 là 12,4. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 là 15,5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hóa là (Cho H=1;C=12)
A. 60%.
B. 70%.
C. 50%.
D. 80%.

Câu 15. Câu nào đúng khi nói về hidrocacbon no: Hidrocacbon no là
A. hidrocacbon mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn.
B. hidrocacbon mà trong phân tử chỉ chứa 1 nối đôi.
C. hợp chất hữu cơ trong phân tử chỉ có hai nguyên tố C và H.
D. hợp chất hữu cơ mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn.

Câu 16. Sục khí etilen vào dung dịch brom thu được sản phẩm hữu cơ là
A. C2H4Br2.
B. C2H6.
C. C2H5OH.
D. C2H4(OH)2.

Câu 17. Đề hidro hoá butan (tách 1 phân tử Hidro) thu được bao nhiêu sản phẩm hữu cơ ?
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 18. Chất nào sau đây thuộc hiđrocacbon?
A. CH3Cl.
B. CH4.
C. C2H7N.
D. C2H5OH.

Câu 19. Buta – 1,3 – đien phản ứng với dung dịch Br2 (tỉ lệ mol 1: 1) theo kiểu 1,4, thu được sản phẩm chính là chất nào sau đây?
A. CH2=CH – CHBr – CH2Br.
B. CH2Br – CH=CH – CH2Br.
C. CH2Br-CHBr-CHBr-CH2Br.
D. CH2Br – CH2 – CH2 – CH2Br.

Câu 20. Trùng hợp 6,72 lít khí etilen (đktc) trong điều kiện thích hợp với hiệu suất phản ứng là 60
A. 6,72 gam.
B. 8,4 gam.
C. 5,88 gam.
D. 5,04 gam.

Câu 21. Khi nung natri axetat (CH3COONa) với vôi tôi xút tạo ra khí
A. etan.
B. metan.
C. butan.
D. propan.

Câu 22. Cao su buna là sản phẩm trùng hợp của chất nào sau đây?
A. Stiren.
B. Isopren.
C. Vinyl clorua.
D. Buta-1,3-dien.

Câu 23. Số nguyên tử hiđro trong phân tử etan là
A. 8.
B. 4.
C. 6.
D. 10.

Câu 24. Ankan không tham gia phản ứng nào sau đây?
A. Phản ứng thế với ion kim loại.
B. Phản ứng thế với halogen.
C. Phản ứng cháy trong oxi.
D. Phản ứng tách H2.

Câu 25. Nhận định sau đây sai về hợp chất hữu cơ
A. Dễ cháy, dẫn điện dẫn nhiệt tốt.
B. Phản ứng hóa học thường xảy ra chậm và theo nhiều hướng khác nhau.
C. Liên kết hóa học chủ yếu là liên kết cộng hóa trị.
D. Hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2,...).

Câu 26. Cho CaC2 vào H2O, thu được khí X. Chất nào sau đây là X ?
A. CH4.
B. C2H2.
C. C2H4.
D. CO2.

Câu 27. Đốt cháy 8,4 gam hỗn hợp gồm C2H6, C2H4 và C2H2 thu được 26,4 gam CO2 và m gam H2O. giá trị của m là (Cho H=1; C=1,; O=16)
A. 3,6 gam.
B. 10,8 gam.
C. 16,2 gam.
D. 5,4 gam.

Câu 28. Chất X có công thức: CH3 – CH(CH3) – C≡CH. Tên thay thế của X là
A. 2-metylbut-2-en.
B. 3-metylbut-1-in.
C. 3-metylbut-1-en.
D. 2-metylbut-3-in.

Câu 29. Sục propilen vào dung dịch axit HCl thu được sản phẩm chính là
A. CH3-CHCl-CH3.
B. CH3-CH2-CH2-Cl.
C. CH2Cl-CH2-CH2-Cl.
D. CH2Cl-CH=CH2.

Câu 30. Một hidrocacbon Ycó công thức phân tử là CxH3x-2 có bao nhiêu công thức thỏa mãn của Y.
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

   Số câu đúng   

         
Chia sẻ bài viết :

0 Bình luận