BLANTERWISDOM101

Đề số 2 -Đề kiểm tra cuối học kỳ 2 hóa học 11 năm học 2020 -2021

Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2021

Đề số 2 -Đề kiểm tra cuối học kỳ 2 hóa học 11 năm học 2020 -2021

Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí X gồm 2 ankin là đồng đẳng liên tiếp thu được 0,36 mol CO2 và 0,26 mol H2O. Công thức phân tử 2 ankin là?
A. C2H2 và C3H4.
B. C2H4 và C3H6.
C. C3H4 và C4H6.
D. CH4 và C2H6.

Câu 2. Công thức chung của anken là?
A. CnH2n (n≥2).
B. CnH2n-2 (n≥2).
C. CnH2n+2 (n≥2).
D. CnH2n (n≥1).

Câu 3. Bao nhiêu chất sau đây tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa màu vàng nhạt: C2H2, CH2=CH2, CH3-CH3, CH3-C≡C-CH3, CH3-C≡CH
A. 2.
B. 3.
C. 5.
D. 4.

Câu 4. C4H10 có bao nhiêu đồng phân mạch hở?
A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.

Câu 5. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một Anken X thu được 0,3 mol khí CO2. Công thức phân tử X là?
A. C2H4.
B. C3H6.
C. C3H4.
D. C4H8.

Câu 6. Ba hiđrocacbon X, Y, Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, trong đó khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân tử X. Đốt cháy 0,15 mol chất Y, sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 (dư), thu được số gam kết tủa là? (Cho H=1; C=12; O=16; Ca=40)
A. 25.
B. 45.
C. 35.
D. 15.

Câu 7. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm C3H8, C4H6, C5H10 và C6H6 thu được 7,04g CO2 và 2,52g H2O. m có giá trị là: (Cho H=1; C=12; O=16)
A. 2,4g.
B. 2,6g.
C. 2,0g.
D. 2,2g.

Câu 8. Cho phản ứng: CH2=CH-CH3+HCl → X (sản phẩm chính).
X là?
A. 1-Clo propan.
B. 2 – Clopropen.
C. 1 – Clopropen.
D. 2 – Clopropan.

Câu 9. Cao su buna được điều chế bằng phản ứng trùng hợp từ monome nào sau đây?
A. CH3-CH2-CH2-CH3.
B. CH2=CH-CH=CH2.
C. CH2=CH-CH2-CH3.
D. CH3CH=CHCH3.

Câu 10. Axetilen là tên gọi thông thường của chất nào?
A. CH3-CH3.
B. CH3-C≡CH.
C. CH≡CH.
D. CH2=CH2.

Câu 11. Cho 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm CH4 và C2H4 tác dụng với dung dịch nước brom thấy có 16 gam brom tham gia phản ứng, biết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thành phần phần trăm theo thể tích của CH4 trong hỗn hợp ban đầu là: (Cho Br=80)
A. 60%.
B. 50%.
C. 40%.
D. 20%.

Câu 12. Cho phản ứng: CH≡CH+2Br2 → X. X là chất nào sau đây?
A. CHBr2-CHBr2.
B. CH2Br-CH2Br.
C. CHBr=CHBr.
D. CH3-CHBr2.

Câu 13. phản ứng nào sau đây thuộc phản ứng đime hóa Axetilen?
A. CH≡CH+HCl → CH2=CH-Cl.
B. CH≡CH+H2O → CH3-CHO.
C. 3C2H2 → C6H6 (benzen).
D. 2CH≡CH → CH≡C-CH=CH2.

Câu 14. Chất nào sau đây thuộc Ankadien liên hợp?
A. CH2=C=CH-CH3.
B. CH2=CH-CH2-CH=CH2.
C. CH2=CH-CH=CH2.
D. CH2=C=CH2.

Câu 15. Đốt cháy hoàn toàn hidrocacbon nào sau đây thu được nCO2=nH2O?
A. Ankan.
B. Anken.
C. Ankin.
D. Ankadien.

Câu 16. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Trong một phân tử ankadien có 2 liên kết đôi C=C.
B. Các hidrocacbon không tan trong nước, tan tốt trong dung môi hữu cơ.
C. Trong một phân tử Ankin có 1 liên kết π.
D. Hidrocacbon có số C ≤ 4 là chất khí ở điều kiện thường.

Câu 17. Chất nào sau đây có đồng phân hình học Cis – trans?
A. CH2=CH2.
B. CH2=CH-CH2-CH3.
C. CH3-C≡C-CH3.
D. CH3-CH=CH-CH3.

Câu 18. Dẫn khí etilen qua dung dịch nước brom thì thấy màu nâu đỏ của brom bị mất màu và bình đựng tăng thêm 7 gam. Khối lượng brom có sẵn trong bình là: (Cho H=1; C=12; Br=80)
A. 65 gam.
B. 80 gam.
C. 40 gam.
D. 90 gam.

Câu 19. Khi cho hợp chất 2,3-đimetylbutan phản ứng với clo (có ánh sáng khuếch tán) theo tỉ lệ mol 1: 1 thì thu được bao nhiêu sản phẩm đồng phân?
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.

Câu 20. Khi oxi hóa hoàn toàn một hỗn hợp (X) gồm CH4 và C2H6 thu được CO2 và hơi nước theo tỉ lệ mol tương ứng là 4:7. Thành phần phần trăm theo thể tích của CH4 trong hỗn hợp ban đầu là:
A. 50%.
B. 33,33%.
C. 66,67%.
D. 25%.

Câu 21. Dẫn một ankan (X) vào bình chứa khí clo và thực hiện phản ứng cháy thu được muội đen và một chất khí có thể làm đỏ giấy quỳ tím ẩm. Sản phẩm của phản ứng trên là:
A. CO2 và HCl.
B. C và HCl.
C. CCl4 và HCl.
D. HCl và CnH2n+1Cl.

Câu 22. Dãy chất nào sau đây chỉ chứa các hiđrocacbon no ?
A. CH4;C2H6;C4H10.
B. CH4;C2H4;C4H10.
C. C2H2;C3H6;C4H10.
D. C2H4;C2H6;C4H8.

Câu 23. Cho sơ đồ phản ứng sau: Al4C3+HCl→(X)+(Y). Hỏi (X) và (Y) lần lượt là những chất nào sau đây?
A. Al(OH)3; C2H6.
B. Al(OH)3; C2H2.
C. AlCl3; CH4.
D. Al(OH)3; CH4.

Câu 24. Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon (X) thu được số mol H2O gấp đôi số mol CO2. Công thức phân tử của (X) là:
A. C2H6.
B. CH4.
C. C3H8.
D. C4H10.

   Số câu đúng   

  

         
Chia sẻ bài viết :

0 Bình luận