Đề số 1- Đề kiểm tra hóa học 12 giữa kỳ 1 năm học 2021-2022

 Đề kiểm tra hóa học 12 giữa kỳ 1 năm học 2021-2022. Đề kiểm tra gồm 40 câu trắc nghiệm thời gian làm bài 45 phút. Nội dung kiểm tra gồm các chương : 

Chương 1: Este -lipit

Chương 2: Cacbohidrat

Chương 3: Amin -amino axit -Peptit và protein
Trường THPT A  KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2020-2021
Tổ Toán Môn: Toán, Lớp 12
--- &&& --- Thời gian làm bài: 45 phút (40 câu trắc nghiệm)

             


   Số câu đúng   

Đăng nhận xét