Đề thi học sinh giỏi hóa học 9 năm học 2020-2021 Phòng Giáo Dục Đức Thọ

  Đề thi học sinh giỏi môn hóa học năm học 2020-2021 file wordPHÒNG GD& ĐT ĐỨC THỌ

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2020-2021

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Môn : Hóa học 9.

 

Thời gian làm bài : 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1. Chọn các chắt $\mathrm{A}, \mathrm{B}, \mathrm{D}, \mathrm{E}, \mathrm{G}$ phù hợp. Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện sơ đồ biến hóa sau:

Câu 2 .

a. Có 5 gói bột rắn đựng trong 5 lọ, đã mất nhãn là: $\mathrm{Na}_{2} \mathrm{SO}_{4} ; \mathrm{Na}_{2} \mathrm{CO}_{3} ; \mathrm{BaCO}_{3} ; \mathrm{BaSO}_{4}$;

$\mathrm{NaCl}$. Chỉ dùng một thuốc thử trình bày phương pháp nhận biết các chất trên.

b. Vì sao để khử chua cho đất nguời ta lại bón vôi?

Câu 3. Cho hỗn hợp A gồm$\mathrm{Mg}$và Fe tác dụng với dung dịch$\mathrm{B}$chứa$\mathrm{Cu}\left(\mathrm{NO}_{3}\right)_{2}$và $\mathrm{AgNO}_{3}$ sau khí phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch$\mathrm{C}$và chất rắn$\mathrm{D}$chứa hai kim lọai. Giải thích kết quả thí nghię̂m và viết các phương trình phản ứng.

Câu 4. Dung dịch A chứa hỗn hợp$\text{NaOH }2\text{M}$và$\mathrm{Ba}(\mathrm{OH})_{2} 0,75 \mathrm{M}$. Cho$\mathrm{V}$lít chứa hỗn hợp $\text{HCl }0,75\text{M};{{\text{H}}_{2}}\text{S}{{\text{O}}_{4}}0,25\text{M}$vào$100 \mathrm{ml}$dung dịch$\mathrm{A}$nói trên được kết tủa$\mathrm{B}$và dung dịch C. Cho thanh sắt dư vào dung dịch C sau khí phản ứng kết thúc thu được 0,56 lít khí$\mathrm{H}_{2}$(ở đktc). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính khối lượng $\mathrm{HCl}, \mathrm{H}_{2} \mathrm{SO}_{4}$ đã phản ứng.

Câu 5. Hòa tan hết 9,3 gam hỗn hợp A gồm Fe và một kim lọại $R$ (hóa trị II không đổi) vào $200 \mathrm{ml}$ dung dịch $\mathrm{HCl} 1,75 \mathrm{M}$ thu được 3,36 lít khí (đktc) và dung dịch B. Mặt khác nếu cho 1,3 gam kim lọại $\mathrm{R}$vào $19,5\text{ ml}$ dung dịch ${{\text{H}}_{2}}\text{S}{{\text{O}}_{4}}1\text{M}$ thì sau phản ứng hoàn toàn vẫn còn dư kim lọại.

a. Xác định kim lọại R và phần trăm theo khối lượng của $\mathrm{Fe}, \mathrm{R}$ trong hỗn hợp $\mathrm{A}$.

b. Cho toàn bộ dung dịch $\mathrm{B}$ ở trên tác dụng với $\mathrm{V}$ lít dung dịch $\text{NaOH }2\text{M}$ thì thu được kết tủa, lọc kết tủa rồi nung trong không khí đến khối lượng không đổi được 8,05 gam chất rắn. Biết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn và toàn bộ lượng muối của$\mathrm{Fe}$trong$\mathrm{B}$đã phản ứng hết với$\mathrm{NaOH}$. Tính $\mathrm{V}$.

Câu 6 .

a. Hấp thụ hết 7,392 lít $\mathrm{CO}_{2}$ (đktc) vào $200 \mathrm{ml}$ dung dịch $\mathrm{A}$ chưa $\text{NaOH }1\text{M}$ và$\mathrm{Ba}(\mathrm{OH})_{2} 0,5 \mathrm{M}$ thu được $\mathrm{m}$ gam kết tủa. Tính $\mathrm{m}$.

b. Hòa tan hoàn toàn 31,22 gam hỗn hợp$X$gồm K, Ba và $K_{2} O$ vào nước, thu được 4,032 lít khí $\mathrm{H}_{2}$ (đktc) và dung dịch $\mathrm{Y}$. Dẫn từ từ khí $\mathrm{CO}_{2}$vào dung dịch $\mathrm{Y}$, khi thể tích khí $\mathrm{CO}_{2}$là V lít (đktc) thì kết tủa đạt đến cực đại, khi thể tích$\mathrm{CO}_{2}$là$(\mathrm{V}+8,96)$lít (đktc) thì kết tủa bắt đầu bị hòa tan. Tính số mol mỗi chất có trong dung dịch $Y$.

(Cho biết:$\text{Mg}=24,\text{Fe}=56,~$$\text{Zn}=65,\text{H}=1,\text{Cl}=35,5,$$\text{S}=32,\text{Na}=23,\text{O}=16,\text{C}=12$$\mathrm{Mg}=24, \mathrm{Fe}=56, \mathrm{Zn}=65, \mathrm{H}=1, \mathrm{Cl}=35,5, \mathrm{~S}=32, \mathrm{Na}=23, \mathrm{O}=16, \mathrm{C}=12, \mathrm{Ba}=137, \mathrm{~K}=39$ $\mathrm{Ca}=40$ )

Tải file word đề thi học sinh giỏi hóa học lớp 9.


Đăng nhận xét