Đề thi học sinh giỏi hóa học 12 cấp Tỉnh Hải Dương Năm 2021-2022

ĐỀ HỌC SINH GIỎI HÓA 12 -NĂM HỌC 2021-2022 TỈNH HẢI DƯƠNG -ĐỀ TỰ LUẬN 180 PHÚT


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

HẢI DƯƠNG

 

ĐỀ CHÍNH THỨC

 

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2021 - 2022

Môn thi: Hóa học

Ngày thi: 21 tháng 10 năm 2021

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

(Đề thi có 05 câu, 02 trang)

 

Câu I. (2,0 điểm)

1. Viết phản ứng xảy ra cho các thí nghiệm sau:

a) Dẫn từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2.

b) Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch K2CO3.

c) Dẫn khí SO2 vào dung dịch axit sunfuhiđric H2S.

d) Nhỏ H2SO4 đặc vào đường saccarozơ C12H22O11.

2. Cho 3 hợp chất hữu cơ mạch hở X, Y, Z. Trong đó X và Y có cùng phân tử C5H6O, Z có phân tử C4H2O2. Biết rằng:

- Cứ 1,0 mol X hoặc Y tác dụng vừa đủ với 3,0 mol AgNO3 trong dung dịch NH3.

- Với 1,0 mol Z tác dụng vừa đủ với 4,0 mol AgNO3 trong dung dịch NH3.

Tìm công thức cấu tạo thu gọn của X, Y, Z và viết các phản ứng xảy ra.

Câu II. (2,0 điểm)

1. a) Phương pháp sunfat điều chế khí hiđroclorua cần dùng những hóa chất nào? Tại sao trong công nghiệp sản xuất axit clohiđric người ta lại dùng nước để hấp thụ khí hiđroclorua theo nguyên tắc ngược dòng?

b) Trong công nghiệp sản xuất axit sunfuric bằng phương pháp tiếp xúc người ta dùng chất nào hấp thụ SO3 ? Vì sao không dùng nước để hấp thụ SO3 ?

2. Hai chất hữu cơ X và Y (chứa C, H,O) đều no, đơn chức, mạch hở. Biết rằng:

- Chất X tác dụng với NaHCO3 tạo khí CO2.

- Chất Y không tác dụng với dung dịch NaOH nhưng tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa Ag.

- Cả X và Y đều có phần trăm khối lượng cacbon là 40%.

Tìm X, Y và viết các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau:

Biết: X, Y, X1, X2, X3, X4 đều là các chất hữu cơ khác nhau. Trong đó chỉ có X1 là hợp chất có liên kết ion và X4 là este có mùi hoa nhài.

Câu III. (2,0 điểm)

1. Hỗn hợp X gồm hai muối R2CO3 và RHCO3. Chia 44,7 gam X thành ba phần bằng nhau:

- Phần một tác dụng hoàn toàn với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 35,46 gam kết tủa.

- Phần hai tác dụng hoàn toàn với dung dịch BaCl2 dư, thu được 7,88 gam kết tủa.

a) Xác định R.

b) Phần ba tác dụng được tối đa với V ml dung dịch KOH 2 M. Tìm V.

2. Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm: Na, Na2O, K, K2O, Ba và BaO (trong đó oxi chiếm 6,0% về khối lượng) vào nước dư thu được 400 ml dung dịch Y và 1,344 lít khíH2 (ở đktc).

Trộn 200 ml dung dịch Y với 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,2 M và H2SO4 0,25 M thu được 400 ml dung dịch Z có p H=12. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tìm m.

Câu IV. (2,0 điểm)

1. Từ m tấn gạo (chứa 80% tinh bột, còn lại là tạp chất trơ) sản xuất được 1,68 tấn polietilen (PE) theo sơ đồ phản ứng sau:

a) Viết các phản ứng xảy ra theo sơ đồ trên và tính m.

b) Trong quá trình sản xuất trên có thu được V lít dung dịch ancol etylic 460, biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8g / ml. Tính V.

2. Cho X, Y là hai axit cacboxylic đều hai chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng; Z và T là hai este thuần chức, mạch hở, phân tử hơn kém nhau một nhóm CH2; Y và Z là đồng phân của nhau với MX <MY < MT. Đốt cháy hoàn toàn 11,52 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T cần dùng vừa đủ 7,168 lít O2 (ở đktc). Mặt khác, để tác dụng hết với 11,52 gam hỗn hợp E cần dùng 200 ml dung dịch NaOH 1 M (vừa đủ) thu được hỗn hợp M gồm 3 ancol.

Xác định công thức cấu tạo của X, Y, Z, T.

Câu V. (2,0 điểm)

1. Hỗn hợp X gồm: FexOy, FeCO3, RCO3 (với R là kim loại hóa trị II). Hòa tan m gam hỗn hợp X cần dùng vừa đủ dung dịch chứa 0,96 mol HCl. Mặt khác, hòa tan m gam hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 loãng, dư thu được dung dịch Y và 6,72 lít hỗn hợp khí Z (ở đktc). Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 39,06 gam kết tủa. Nung kết tủa ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 28,8 gam chất rắn E gồm 2 oxít kim loại. Hòa tan chất rắn E vào dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được dung dịch T. Cho 25,6 gam Cu vào dung dịch T, sau phản ứng lọc dung dịch thu được 16,0 gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5.

a) Viết các phản ứng xảy ra.

b) Xác định RCO3 và FexOy.

2. Cho hỗn hợp X gồm bốn este thuần chức, mạch hở, trong đó có một este đơn chức và ba este hai chức là đồng phân của nhau. Đốt cháy 17,82 gam X cần vừa đủ 22,176 lít O2 thu được 37,62 gam CO2. Mặt khác, đun nóng 29,7 gam X với 300 ml dung dịch NaOH 2,5 M, cô cạn dung dịch sau phản ứng được chất rắn Y, phần hơi chứa nước và một ancol đơn chức Z. Cho toàn bộ lượng ancol Z vào bình Na dư, sau phản ứng thấy khối lượng bình Na tăng 14,625 gam so với ban đầu. Trộn Y với CaO rồi nung trong điều kiện không có không khí thu được 5,04 lít khí là một hiđrocacbon duy nhất. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và các chất khí đều đo ở đktc.

Xác định ba đồng phân của este hai chức và công thức cấu tạo thu gọn của este đơn chức.

HẾT

TẢI FILE WORD ĐỀ THI 

Đăng nhận xét