Đề thi học sinh giỏi hóa 9 Huyện Nho Quan Năm Học 2021-2022

 

Đề thi khảo sát học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 gồm 5 câu tự luận của Huyện Nho Quan Năm học 2021-2022


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

HUYỆN NHO QUAN

luyenthi24h.com

ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 9

Năm học 2021-2022

MÔN : HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 150 phút

(Đề thi gồm 05 câu trong 2 trang)

 Câu 1(4,0 điểm).

1. Hoàn thành các phương trình hóa học sau.

a, H2SO4 loãng + Fe →  

b, .............+ H2O ......... + H

c, Fe3O4 + H2 $\xrightarrow{{{\text{t}}^{\text{0}}}}$.

d, Na2SO+.......... →  NaCl +  ............

e,Cu(OH)2 $\xrightarrow{{{\text{t}}^{\text{0}}}}$

f, H2SO4 đặc + FexOy   →.........SO2   +.........

2. Chỉ dùng một thuốc thử hãy phân biệt các dung dịch mất nhãn sau:

NaOH, NaNO3, Fe(NO3)2, MgCl2, Al Cl3, HCl

Câu 2 (4,0 điểm).

1. Nêu hiện tượng quan sát được và viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi tiến hành các thí nghiệm sau:

a, Cho mẩu nhỏ Na kim loại vào dung dịch FeCl2.

b, Nhỏ dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch Ba(HCO3)2

2. Viết 7 phương trình phản ứng thể hiện các phương pháp khác nhau để điều chế trực tiếp muối AlCl3.

Câu 3 (4,0 điểm).

1. Nhiệt phân hoàn toàn 50 gam CaCO3 thu được khí X. Cho toàn bộ lượng khí X thu được từ phản ứng trên vào 750 ml dung dịch NaOH 1M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Tính khối lượng các muối trong Y.

2. Hòa tan hoàn toàn 16,8 gam một muối cacbonat của kim loại M bằng dung dịch HCl dư, thu được 4,48 lít khí X (đktc). Xác định kim loại M.

Câu 4(4,0 điểm).

1. Đốt 5,6 gam bột sắt trong khí oxi thu được m gam chất rắn X gồm: Fe; FeO; Fe3O4; Fe2O3. Để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X cần vừa hết 120 ml dung dịch H2SO4 1M ( loãng), tạo thành 0,224 lít H2 (đktc). Tính giá trị của m?

2. Cho a gam kim loại K vào 200 gam dung dịch Al2(SO4)3 1,71 %. Phản ứng xong thu được 0,78 gam kết tủa. Tính giá trị của a?

Câu 5(4,0 điểm).

1. Cho 8 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe tác dụng với dung dịch CuCl2 đến khi kết thúc phản ứng, thu được dung dịch Y chỉ chứa hai muối và 12,4 gam chất rắn Z. Cho Z tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 1,12 lít khí T (đktc). Tính phần trăm khối lượng Mg trong X?

2. Cho hỗn hợp gồm FeO,CuO,Fe3O4 có số mol ba chất đều bằng nhau tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được 2,24 lít khí SO2 (đktc) (là sản phẩm khử duy nhất của lưu huỳnh). Tính khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

Cho biết: Ca=40 ;Na=23 ;Fe-56 ;Al=27 ;K=39 ;Mg=24 ;Cu=64 ;C=12 ;O=16 ;H=1 ;S=32 ;Cl=35,5.

Tải file word đề thi học sinh giỏi hóa 9 năm học 2021-2022

Đăng nhận xét