Đề kiểm tra hóa học 9 giữa kỳ 1 Thành Phố Ninh Bình - năm học 2021-2022

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

THÀNH PHỐ NINH BÌNH

 

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNNG GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2021-2022

MÔN: Hóa học 9

(Thời gian làm bài 45 phút -Thí sinh làm trực tiếp vào đề) 

I. TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh tròn chữ cái A hoặc B, C, D đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

     A. NaCl.                            B. HCl.                              C. NaOH.                          D. KCl.

Câu 2. Trong tự nhiên, muối natri clorua có nhiều trong:

     A. Nước sông.                   B. Nước mưa.                    C. Nước giếng.                  D. Nước biển.

Câu 3. Dung dịch axit H2SO4 tác đụng với chất nào dưới đây tạo ra khí hiđro?

     A. NaOH.                          B. Fe                                  C. CaO                              D. CO2,

Câu 4. Cho 2,24 lít khí CO2 (đktc) tác dụng vừa đủ với 200m1 dung dịch Ba(OH)2 tạo thành một muối trung hòa và nước. Nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 là:

     A. 0,25M                           B. 0,5M.                            C. 0,35M.                          D. 0,45M.

Câu 5. Oxit nào sau đây phản ứng được với nước (ở điều kiện thưởng) tạo ra dung dịch bazơ?

     A. Na2O                            B. PbO.                              C. FeO.                              D. CuO.

Câu 6. Bazơ nào sau đây bị nhiệt phân hủy?

     A. KOH.                            B. NaOH.                          C. Cu(OH)2                       D. Ba(OH)2

Câu 7. Chất không tác dụng được với dung dịch HCl là:

     A. Na2SO4                         B. KOH                             C. CuO.                             D. Fe

Câu 8. Dung dịch A có tính nhờn, làm bục vải, giấy và ăn mòn da, được sử dụng nhiều trong đời sống và các ngành công nghiệp như sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, bột giặt, tơ nhân tạo, giấy, nhôm, chế biến dầu mỏ. Dung dịch A là:

     A. Dung dịch Ca(OH)2.                                               B. Dung dịch NaOH.       

     C. Dung dịch HCl.                                                       D. Dung dịch H2SO4

Câu 9. Cặp chất nào sau đây được dùng để điều chế khí SO2 trong phòng thí nghiệm?

     A. Na2SO3 và NaOH.                                                   B. Na2SO3 và NaCl.         

     C. Na2SO3 và H2SO4.                                                  D. K2SO4 và HCl.

Câu 10. Phân bón mà thành phần chỉ chứa NH4NO3 thuộc loại phân bón hóa học nào dưới đây?

A. Phân vi lượng.                   B. Phân lân.                       C. Phân kali.                      D. Phân đạm

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Viết phương trình hóa học cho nhũng chuyển đổi hóa học sau (ghi rõ điều kiện nếu có):

CaO$\xrightarrow{(1)}$Ca(OH)2$\xrightarrow{(2)}$CaCO3$\xrightarrow{(3)}$CaCl2$\xrightarrow{(4)}$Ca(NO3)2

Câu 2. Cho 4 dung dịch riêng biệt: HCl, NaOH, NaNO3, NaCl được đựng trong 4 lọ mất nhãn. Bằng phương pháp hóa học, hãy trình bày cách nhận biết dung dịch trong mỗi lọ. Viết các phương trình hóa học xảy ra (nếu có).

Câu 3. Hòa tan m gam Al2O3 bằng 400 ml dung dịch H2SO4 0,3M vừa đủ (D =1,2g/ml)

a) Viết phương trình phản ứng xảy ra.

b) Tính m.

c) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối thu được sau phản ứng.

(Cho: Al=27,O=16,H=1,S=32,Ba=137)

TẢI FILE WORD ĐỀ KIỂM TRA HÓA HỌC 9 GIỮA KỲ 1 

Đăng nhận xét